Regulamin

Regulamin działalności Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów

I. Postanowienia ogólne

 1. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie będące samorządową instytucją kultury Województwa Zachodniopomorskiego, zwane dalej Organizatorem, realizuje projekty popularyzujące naukę, w tym projekt pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów, zwany dalej Uniwersytetem.

II. Cele i zadania Uniwersytetu

 1. Działalność Uniwersytetu skupia się na rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy oraz zainteresowań uczestników w obszarze wielu dziedzin nauki w szczególności w obszarze nauk o morzu i żeglarstwie.
 2. Celem działania Uniwersytetu jest:
  – rozwijanie pasji oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności;– zaspokajanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań;– popularyzacja nauki;

  – promocja działań Organizatora.

 3. Program Uniwersytetu przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9-12 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.

III. Organizacja działań Uniwersytetu

 1. Organizator komunikuje się z uczestnikami Uniwersytetu poprzez stronę internetową: www.szkolajungow.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek śledzić informacje udostępniane za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w ust.1.
 3. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje identyfikator oraz indeks, które zobowiązany jest posiadać podczas zajęć.
 4. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
 5. Zajęcia odbywają się w miesiącach październik – czerwiec, w soboty (w szczególnych przypadkach niedziele), jeden raz w miesiącu, w salach uczelni wyższych, instytucjach kultury, miejscach wiedzy oraz innych zgodnie z ideą uniwersytecką i dotyczą różnych dziedzin nauki.
 6. Nauczanie na Uniwersytecie jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych m.in. wykładów, warsztatów, pokazów, seminariów i wycieczek.
 7. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie Szczecina i jego okolic. Uczestnicy są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć, informacja o miejscu zostaje podana do wiadomości w wiadomości e-mail z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 8. Harmonogram poszczególnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu od września każdego roku akademickiego, jednakże Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 9. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Uniwersytetu zamieszczane są na stronie internetowej www.szkolajungow.pl i prezentowane są w postaci np. opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy uczestnik, rodzic/opiekun prawny akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
 10. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w ust. 9 w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne na Uniwersytet przebiega dwuetapowo.
 2. Planowana liczba uczestników podana zostanie do wiadomości w chwili rozpoczęci naboru.
 3. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu chęci uczestnictwa za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu. Zgłoszenia w określonym na stronie terminie dokonuje rodzic/opiekun prawny.
 4. W drugim etapie odbędzie się losowanie uczestników spośród złożonych zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana liczba miejsc drugi etap rekrutacji zostanie pominięty.
 5. Zgłoszenia dzieci, które uczestniczyły w zajęciach Uniwersytetu w przeciągu trzech lat od danego naboru będą brane pod uwagę jedynie w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana liczba miejsc.
 6. Po wyczerpaniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa, z której to kwalifikowani są uczestnicy w przypadku zwolnienia miejsc.
 7. Lista uczestników podana zostanie na stronie internetowej Uniwersytetu. Uczestnicy zostaną także poinformowani o zakwalifikowaniu pocztą elektroniczną.
 8. Warunkiem uczestnictwa będzie terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie V Regulaminu.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostającymi pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na stronie www.szkolajungow.pl. Z uwagi na fakt, iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad uczestnikami oraz w trosce o bezpieczeństwo i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka wymagającego szczególnej opieki, której Organizator nie byłby w stanie zapewnić.
 10. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych.

V. Opłaty

 1. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację działań Uniwersytetu.
 2. Wysokość opłat oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
 3. Uniwersytet nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 4. Jeśli uczestnik zgubi indeks lub identyfikator, o którym mowa w punkcie III.3. Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po uiszczeniu opłaty za sporządzenie duplikatu na rachunek bankowy Organizatora.

VI. Zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości ich odrobienia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i opiekunów.
 3. Organizator zapewnia materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia zajęć.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
 5. W czasie zajęć nie wolno samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 6. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 7. W wycieczkach naukowych dzieci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
 8. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wynikające ze zniszczeń spowodowanych przez dziecko, do których doszło na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia.

VII. Zaliczenie roku akademickiego

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskają 60% frekwencję, na zakończenie roku akademickiego otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu.

VIII. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie

 1. Jeśli dziecko zrezygnuje z udziału w zajęciach Uniwersytetu w terminie do 30 dni od daty uiszczenia opłaty, będzie ona zwrócona, po potrąceniu kosztów indeksu oraz identyfikatora.
 2. Uczestnik informuje sekretariat Uniwersytetu o rezygnacji z udziału drogą elektroniczną na właściwy adres mailowy.
 3. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w studiach po terminie opisanym w ust. 1 opłata nie będzie zwracana.

IX. Odwołanie zajęć przez Uniwersytet

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:

– wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,

– na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,

– z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.

 1. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 2. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

X. Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez uczestnika/jego rodzica/opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy powszechne w Szczecinie.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10, 70-001 Szczecin. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w związku z: wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą, zawieraniem, wykonaniem lub egzekwowaniem zawartych umów, wypełnianiem ciążących na Administratorze innych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, ochroną żywotnych interesów osób, których dane dotyczą oraz realizacją uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej.
 2. Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane zebrał bądź pozyskał Administrator posiada prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, domagania się ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia w szczególnych sytuacjach sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych.
 6. Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po zmianach krajowych przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@centrumnauki.eu.
 8. Rodzic/opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Uniwersytet, wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na internetowej stronie Uniwersytetu oraz akceptuje oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
 9. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 8, rodzic/opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celach związanych z działalnością Uniwersytetu.
 10. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania).
 11. Do praw i obowiązków Organizatora związanych przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych.
 12. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 13. Uczestnik (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności Uniwersytetu drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu oznacza, iż uczestnik akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu, pod adresem www.szkolajungow.pl. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach oraz proporcjonalny zwrot uiszczonej opłaty.
 5. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2019 r.