Rekrutacja

Opłaty i terminy

Opłata w roku akademickim 2019/2020 wynosi 100 zł.

Całość wpłat będzie przeznaczona na organizację Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów.

Opłaty przyjmowane będą na rachunek bankowy do dnia 31 lipca 2019 r.
Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji mailowej o przyjęciu dziecka na studia.

Zapisz się – elektroniczna rekrutacja

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Adres

Dane dziecka